Do  Ośrodka przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców wraz z załączonym orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć decyzję dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której  wychowanek mieszka, zezwalającą na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Dyrektor powiadamia rodziców o przyjęciu wychowanka do Ośrodka oraz informuje o spełnianiu przez wychowanka, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której wychowanek mieszka.

Wniosek można składać przez cały rok szkolny. Przyjęcie do Ośrodka nastąpi w miarę wolnych miejsc.