Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”) , informujemy, że:

  1. Administratorem danych  jest  Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z autyzmem w Wodzisławiu Śl.; adres siedziby:  1 Maja 23 B, 44-304 Wodzisław Śl., kontakt telefoniczny: 577 531 307, 576 119 367, kontakt e-mail: sekretariat@rafa.edu.pl
  2. Dane osobowe przetwarzamy w celu:

– realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikającego w szczególności z :

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290),

Ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),

Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 Nr 223, poz. 1458  z póź.zm.),

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.);

– zawarcia i wykonania umowy  (podstawa  z art. 6 ust.1 lit. b RODO);

– a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wizerunek) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  1. Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom  upoważnionym  z mocy prawa, a także innym podmiotom  wyłącznie  w celu realizacji zadań statutowych jednostki ;
  2. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa , a  dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub  do czasu cofnięcia zgody;
  3. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są  podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  4. Osoba, której dane dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych , na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych,  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych  jej  dotyczących narusza przepisy RODO,
  5. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje :

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

  1. Administrator danych nie zamierza przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.